Moved Permanently

The document has moved here.


Apache/2.0.63 (FreeBSD) PHP/4.4.9 Server at cloudns.at Port 80
Pčelarski kodeks

Udruženje Pčelara Prijepolje

Pčelarski kodeks

UDRUZENJE PCELARA PRIJEPOLJE

 

                P R I J E P O L J E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P Č E L A R S K I   K O D E K S

( b e s p l a t a n   p r i m  e r a k )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIJEPOLJE, JANUAR 2015.god

PČELARSKI KODEKS

 

 

I - OPŠTI DEO

 

 

Član 1.

           Imajući u vidu da naša zemlja ima izvanredne uslove za razvoj pčelarstva, pčelari preuzimaju na sebe obavezu da usklade svoje međusobne odnose, kao i odnose prema trećim licima i njihovim interesima i prema pčelama kao biološkim zajednicama.

 

 

Član 2.

 Pčelari se obavezuju stalno raditi na svom stručnom uzdizanju, na osavremenjavanju pčelarske proizvodnje i podizanju produktivnosti u pčelarstvu.

 

 

 

II - STRUČNO OSPOSOBLjAVANjE

 

 

Član 3.

           Stručno osposobljavanje je jedan od osnovnih faktora u unapređivanju pčelarske proizvodnje i pčelari prihvataju obavezu stalnog usavršavanja svog pčelarskog znanja, prateći stručnu literaturu, učestvujući na stručnim predavanjima, savetovanjima i sl.

           Iskusni pčelari su dužni da prenose znanja na mlade pčelare.

 

Član 4.

  Udruženje pčelaraPrijepolje će nastojati omogućiti praktično upoznavanje pčelara sa tehnologijom u pčelarstvu osnivanjem oglednih pčelinjaka ili osposobljavanjem pčelara - instruktora za praktičnu pomoć pčelarima.

 

Član 5.

           Strucnjaci i izvrsni odbor Udruzenja pcelara Prijepolje primaju obavezu da razvijaju teoretsku misao i nauku o pčelarstvu i da omoguće da se naučna dostignuća primene u praktičnom radu u pčelarstvu.

           .

III - ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

 

                                                                       Član 6.

           Imajući u vidu da su interesi pčelara višestruko povezani sa ciljevima zaštite životne sredine, pčelari preuzimaju sljedeće obaveze:

           -da osiguraju pčelinje zajednice od štetnog uticaja pesticida i ostalih sredstava uvek kada dobiju informaciju o tretiranju bilja u okolini pčelinjaka,

           -da uticu na lokalne vocare,povrtare malinare i ostale da vrse zastitu svojih kultura u vreme kada je to najmanje stetno za pcele(kasni popodnevni sati),

           -da antibiotike i ostala sredstva upotrebljavaju u liječenju pčelinjih bolesti na osnovu nalaza nadležnih veterinarskih organa, u vrijeme kada ovi ne bi mogli dospjeti u med koji se stavlja u promet (tretman u jesen ili proljeće),

           -da puste u promet samo one pčelarske proizvode koji ne bi mogli ugroziti zdravlje ljudi koji ih koriste,

                                                  

           -da sarađuju sa organizacijama za zaštitu životne sredine na iznalaženju načina i preduzimanju mera za unapređenje zaštite životne sredine, kao i da sarađuju sa drugim organizacijama koje rade na pošumljavanju(Javno komunalno preduzece,Srbija sume),vodeći računa da se pri tome da prednost medonosnom bilju.

 

 

IV - MEĐUSUBNI ODNOSI PČELARA

 

                                                                        Član 7.

           Pčelari se obavezuju da će sarađivati sa drugim pčelarima koji su u najbližem komšiluku,kako kod stacionarnog, tako i kod selećeg pčelarenja, i to naročito na poslovima suzbijanja grabeži pčela, zajedničkog zasijavanja medonosnog bilja, kod utvrđivanja i suzbijanja zaraznih bolesti pčela i td.

 

                                                                       Clan 8.

           Pčelari se odriču nelojalne konkurencije u svim područjima pčelarske aktivnosti.

           Ako pčelari organizovano zasiju određeni kompleks medonosnim biljem koje služi samo za medobranje (na pr. Facelija,esparzetu itd) imaju pravo da uvedu zaštitni pojas širine tri kilometra.U zaštitni pojas može se doseliti samo pčelar koji dobije saglasnost od organizatora sadnje.

           Pčelari će sve svoje međusobne sporove rešavati preko Udruzenja pcelara Prijepolje.

 

 

V - PČELARSKA ORGANIZA

 

                                                                  Član 9.

            Pčelari Opstine Prijepolje i drugih Opstina se učlanjuju u osnovnu pčelarsku organizaciju - udruženje pčelara Prijepolje.U okviru svoje organizacije pčelar ispunjava sve svoje obaveze i koristi svoja prava utvrđena statutom i drugim normativnim aktimaUduzenja.

 

 

Član 10.

           Udruzenje pcelara obavezno je da unapređuje pčelarstvo i da stvara uslove za njegov razvoj, prvenstveno pružanjem pomoći pčelarima.

 

 

Član 11.

           Udruzenje pcelara Prijepolje će u svom razvoju osigurati unapređenje metoda i sadrzaja rada u pravcu dalje demokratizacije odnosa u Udruzenju.

 

VI - PČELINjA PAŠA

 

 

Član 12.                                                                                                                                                                                                             Udruzenje pčelara Prijepolje preuzima obavezu da stalno radi na osiguravanju pčelinje pase,zasađivanjem i negovanjem bilja koje koriste pčele a pcelar pojedinac  preseljenjempčela na mesto gde bi pčele mogle imati dobru pasu.

 

                                                                     Clan 13.

U vezi sa seobom pčela Udruženje pcelara Prijepolje preuzima sledećeobavez-organizuje prikupljanje podataka o stanju pčelinjih paša i o tome obavještava pčelare najbržiputem(sajt udruzenja)

           -udruženje pčelara prikuplja podatke o stanju i lokalitetu pčelinje paše,

           -na osnovu utvrđenih podataka o stanju paše izrađuje medonosnu kartu užih i širih područja na teritoriji opstine Prijepolje.

 

Član 14.

            Udruženja pčelara ispituju i utvđuju medni unos po košnici i o tome obavestava pčelare sa podacima o kapacitetu terena (broj košnica koje se mogu smjestiti na tom terenu).Udruženje će sačiniti plan za razmještaj selećih pčelara imajući u vidu kapacitet lokacije.

 

                                                                     Član 15.

            Ne može se zabraniti doseljavanje pčelinjih zajednica na teritoriju opstine Prijepolje osim u slučaju prenatrpanosti, ili zbog zaraznih bolesti pčela koje utvrđuje nadležni veterinarski inspektor.

            Pčelar je obavezan da osigura vodu i pašu, kao i da na vidnom mjestu na pcelinjaku istakne ime i prezime vlasnika pcelinjaka, adresu svog stalnog boravka i telefon.

 

 

Član 16.

            Doseljen pčelar na teritoriju Opstine Prijepolje je obavezan da se prijavi nadležnom opštinskom organu i pčelarskoj organizacijii da sarađuje i da kontaktira sa susjednim pčelarima iz mjesta u koje se doselio.

            Pčelar je obavezan podnijeti potvrdu o zdravstvenom stanju pčela nadležnom organu Opštine Prijepolje prilikom doseljenja svojih pčela.

 

 

VII - POSTAVLjANjE PČELINjAKA

 

                                                                   Član 17.

            Pčelar je obavezan postaviti svoj pčelinjak tako da pčele ne ometaju javni saobraćaj i ne smetaju susedima.

      Ako je pčelinjak lociran tako da bi ipak moglo doći do toga da pčele ometaju saobraćaj i susede pčelar je dužan to sprečiti preduzimanjem mera kao što su:

            -usmeravanje izleta pčela okretanjem leta u podobnom pravcu i

            -zasađivanjem živih ograda, voćnih stabala ili pravljenjem odgovarajuće ograde da bi se tako uzdigao let pčela na potrebnu visinu.

 

 

 VIII - SUZBIJANjE PČELINjIH BOLESTI

.

                                                                  Clan 18.

Pčelar vodi brigu o zdravstvenom stanju pčelinjih zajednica.U cilju sprečavanja pčelinjih bolesti pčelar održava čistoću na pčelinjaku i ličnu higijenu pri radu sa pčelama.Pčelar preduzima posebne mere sprečavanja pojave grabeži

 

.

Član 19.

 

Pčelar je obavezan da se osposobi za borbu protiv pčelinjih bolesti u onoj meri da može zapaziti znakove bolesti kod pčela.

           

Ovo radi toga da bi mogao zadovoljiti zakonsku obavezuhitnog prijavljivanjabolesti.Prilikom svakog pregleda pčelinjih zajednica pčelar treba redovno kontrolisati zdravstveno stanje pčela i imati u vidu da opadanje snage zajednica može biti jedan od znakova neke bolesti.Udruzenje pcelara posebno vodi brigu o upoznavanju pčelara sa zakonskim propisima o zaštiti pčela od bolesti

 

 

.

Član 20.

            U slučaju pojave prvih znakova bolesti ili sumnje na bolest pčelar je dužan:

            -da u roku od tri dana dostavi materijale iz bolesne košnice na laboratorijsko ispitivanje.Ovo se računa od momenta kada je pčelar mogao uočiti prve znake bolesti,

            -da prijavi organima veterinarske inspekcije sumnju na obolenje,

            -da omogući nesmetan rad organa koji vrši pregled pčela po nalogu veterinarske inspekcije.

 

Član 21.

            Udruzenje pcelara Prijepolje, u saradnji sa veterinarskim inspektorom iniciraju programe preventivnih mjera u cilju sprečavanja pojave pčelinjih bolesti.Programe mera donosi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, kao i izvršni organi opštine.

 

                                                                  Član 22.

            Prilikom dijagnostičkih i drugih ispitivanja u cilju preventive i kod kontrole zdravstvenog stanja pčela i pčelinjih proizvoda, pčelari su dužni pružitipunu pomoćovlaštenim organima.

 

                                                                 Član 23.

            Udruženje pčelara treba, u slučaju osnovane sumnje na bolest, u saradnji sa veterinarskom inspekcijom, organizovati pregled svih pčelinjih zajednica na ugroženom području i pri tome aktivirati pregledače pčela.

 

                                                                 Član 24.

            Udruzenje pčelara u saradnji sa veterinarskim i poljoprivrednim inspektorom organizuje rad pregledača u slučaju seobe pčela na pašu izvan teritorije opštine.

            Po izvršenom pregledu, pregledači podnose izvještaj o nađenom stanju veterinarskoj inspekciji i udruženju.

 

                                                                 Član 25.

            Udruzenje pcelara Prijepolje organizuju pomoć pčelarima u dodeli pravične naknade u slučaju uništavanja pčelinjih društava prilikom suzbijanja pčelinjih bolesti.

 

IX - POMOĆ PČELARIMA KOJI NISU U MOGUČNOSTI

ODRŽAVATI SVOJE PČELINjAKE

 

                                                                    Član26.

         Da zapušteni pčelinjaci ne bi postali izvori pčelinjih bolesti, Udruženje pčelara preduzima odgovarajuće mjere i pomaže pčelarima u slijedećim slučajevima:

            -početnicima u pčelarstvu,

            -oboljelim ili ostarjelim pčelarima,

            -pčelarima koji su zbog posla odsutni i nisu u stanju da blagovremeno odrade potrebne poslove na pčelinjaku (teren i sl.),

            O svim ovim slučajevima Udruženje vodi posebnu evidenciju, organizuje pružanje pomoći i vodi nadzor nad pružanjem pomoći.

 

 

 

 

 

U Prijepolju 01.01.2015.godine                          UDRUŽENjE PČELARA PRIJEPOLJE

 

Pcelarski kodeks stampan je za pcelare Udruzenja pcelara prijepolje,i bice podeljen clanovima na prvoj narednoj Skupstini udruzenja.

 

                                                                    Mirsad Hodzic, predsednik udruzenja.